27 Mayıs 2017 Cumartesi

Marka ve Marka Tescili Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başkaca firma yada şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kisi adları, sözcükler, sekiler, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün yada hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan 'Ayırt Edici Özelliğinin' bulunması gerekliliğidir.

Marka tescilinin avantajları nelerdir?

Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 556 Sayılı KHK'de önemli yaptırımlar getirilmiştir

 

Türkiye 'de Marka Tescilinde Yetkili Kurum Hangisidir Ve Bu İşlemleri Kimler Yapabilir ?

Türk Patent Enstitüsü TPE, kanunlarla bu konuda yetkili kılınmıştır. TPE Ankara da faaliyet gösteren Sanayi Bakanlığına bağlı özerk bir kurumdur. Türk Patent Enstitüsünde işlem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini Enstitü Nezdinde temsile yetkili ve sicile kayitli resmi Marka Vekillerine tanınmıştır. Marka tescil başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır, başvurudan sonraki süreç nasıldır?

Marka tescil işlemleri ortalama 14 ayda sonuçlanmaktadır. TPE tarafından eksiksiz alınan marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç ay süre ile Resmi Marka Bülteninde yayınlanır. Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir. Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin iki aylık süre içerisinde Enstitü kararlarına itiraz etmek hakkı vardır. İtiraz üzerine Enstitü kararları yeniden incelenir ve yeni kararlar başvuru sahibine veya vekiline postayla bildirilir...

Marka Vekil ile çalışmanın avantajı var mıdır?

Marka vekili, marka sahibinin haklarının korunması için tescil ve sonrası her türlü süreci marka sahibi adına gerçekleştiren, bu konuda gerekli danışmanlık hizmetini veren özel ve tüzel kişiliklerdir.

Marka vekili ile çalışmanın avantajı vardır. Çünkü vekiller sahip oldukları deneyimleri, iş bilgilerini marka tescilinin her aşamasında kullanarak, korumanın en iyi şekilde gerçekleşmesini, anı zamanda doğru önerilerle zaman ve para açısından tasarruf edilmesini sağlar.

Marka kullanımı zorunlu mudur?

Evet. Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir (556 Sayılı KHK Md. 14).

Rüçhan hakkı nedir?

Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde daha önceden marka tescil başvurusunda bulunanlar bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye'de de aynı marka için başvuruda bulunurlarsa önceki markaya dayalı olarak Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanabilirler. Bu durumda, Türkiye'de yapılan bu başvuru, kendisinden önce fakat rüçhan hakkında esas teşkil eden ülkedeki başvurudan sonraki başvuruların önüne geçer.Tescil başvurusunda bulunulan markanın, son altı ay içerisinde, tescil kapsamındaki ürünler üzerine konularak, Türkiye'de veya Paris Sözleşmesine taraf bir ülkede açılan milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilmesi halinde bu teşhire dayalı olarak da rüçhan talebinde bulunulabilir.

®, ©, ™ , SM kısaltmalarının anlamı nedir ve nerede kullanılır?

 

Daire içinde R harfi ® İngilizce bir sözcük olan “registered” karşılığı olarak kullanılmaktadır. ® işareti bir markanın tescilli olduğunu belirtir. ® işareti, “Tescilli Marka” olarak sözlüklerde yer almaktadır.

® işaretinin kullanılması, markanın ilgili ülkede tescili tamamlandıktan sonra mümkündür. Henüz tescil edilmemiş markalarda bu işaretin kullanılması genellikle önerilmez.

TM harflerinden oluşan ™ işaret ise, İngilizce sözcükler olan “Trade” ve “Mark” sözcüklerinin karşılığıdır. Bu işaret ürünler için kullanılan markanın Ticaret Markası olduğunu belirtir. ™ işareti, “Ticaret Markası” olarak sözlüklerde yer almaktadır.

SM işareti ise, “Service Mark” yani Hizmet Markası için kullanılmaktadır.

Türkiye’de, söz konusu işaretlerin kullanımına yönelik yasal zorunluluk bulunmamaktadır.

Marka tescili almak istiyorum. Ancak daha önce başkalarınca tescil ettirilmiş fakat kullanılmıyor ise ne yapabilirim?

Öncelikle marka sahibi ile anlaşarak marka devir alınabilir. Bu mümkün almazsa, markanın kullanılmadığı konusunda yetkili mahkemede “Delil Tespiti” yaptırıldıktan sonra, markanın başkalarına devrini önleyecek ihtiyati tedbir talepli, bir hükümsüzlük davası açılabilir. Hükümsüzlük kararı alındıktan sonra markanın tescili için TPE ye başvurulabilir

Kimler Marka Müracaatı Yapabilir ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (ticari faaliyeti bulunan şahıs ve tüzel kişiler)Paris Sözleşmesine üye olan ülkelerin vatandaşları.

Marka Tescili Neden Önemlidir?

Kullandığınız Ticari işaretin -ayırt edici- taklit edilmesinden endişe duyulması halinde, en kısa sürede tescili için TPE'ye başvurulması gerekir. Diğer gerçek yada tüzel kişiler sizden önce markanızın tescili için başvuruda bulunabilir ve sizin hak kaybınıza sebep olabilir. Markanız tescil edilebilirlik kriterlerine sahip ise tescil edilerek on yil süre ile korunacaktır. Her on yılın sonunda yapacağınız yenileme talebi ile de koruma süresini istediğiniz kadar uzatmanız mümkün olacaktır. Bunun yanında, Tescilli markanıza ait tüm haklar size aittir, 3. kişiler izinsiz kullanamaz. Ayrıca markanızı bir başkasına devredebilir ya da kullanım hakkini (Lisans) verebilirsiniz.

Marka tescil başvurusundan önce yapılması gerekenler nelerdir?

Öncelikle yukarıda belirtildiği üzere marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici olması bir zorunluluktur. Buna göre, üzerinde çalışılan işaretin ayırt edici bir işaret olmasının en bastan sağlanması gerekmektedir. Aksi durum işaretin tesciline engel olacağı gibi bir şekilde söz konusu işaret tescil edilse dahi üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetleri piyasada mevcut benzer ürün yada hizmetlerden ayırt etmesi sağlanmış olmayacağından markadan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sağlanamayacak ve markanın etkisi çok az olacaktır.

Yukarıda belirtildiği gibi, tescil edilmesi düşünülen bir işaretin ayni ya da benzerinin başkaları tarafından daha önce tescil için başvurusunun yapılmış olması yada tescil edilmiş bulunması marka olarak tescilin önünde bir engeldir. Bu durumda bir benzerlik araştırmasının yapılması zorunlu bir işlemdir. Böylece benzer markalar önceden tespit edilecek ve başvuru maliyetleri azaltılabileceği gibi üzerine ciddi yatırımlar yapılması düşünülen bir işaretin önceden tespiti ile yeni işaretlerin bulunabilmesi önemli ekonomik avantajlar sağlayacaktır.

Türkiye’ de tescilli olmayan ancak yurt dışında tanınmış markaların üçüncü kişiler adına tescili engellenebilir mi?

Üçüncü kişiler tarafından yapılan bu tür başvurular Resmi Marka Bülteninde yayınlandığında, Türkiye’de tescilli olmayan tanınmış marka sahibi adına, tanınmışlığı belgeleyerek itiraz yapmak suretiyle bu tescilleri engellemek mümkündür.

Tescilsiz markalar, Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümlerine göre korunur. Dolayısıyla tescilsiz olarak kullanılan tanınmış bir markanın, aynı eşya veya hizmet için bir başka kişi adına tescil edilmesi durumunda da, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 inci maddesinde belirtilen hükümsüzlük halleri söz konusudur ve dava açılması halinde tescil edilen marka mahkemece hükümsüz sayılabilir.

Marka tescil ettirildikten sonra her yıl ücret ödenir mi?

Tescilli markanın koruma süresi tescil tarihinden itibaren On (10) yıldır. Her yıl için bir ücret ödenmez. Marka tescilinin onuncu yılında markanın yenilenmesi gerekir ve bir yenileme ücreti ödenir. Her on yıllık dönemlerde de, yenileme ücreti ödenerek, yenileme yapılabilir.

Madrid Protokolü uyarınca yapılan başvuru (Uluslararası Başvurunun) avantajı nedir?

Uluslararası Marka Tescil Başvurusu, tek yetkili ofis (WIPO) tarafından yürütüldüğünden işlemler ve maliyet açısından avantajlıdır. Ayrıca, bu sistem başvuru sırasında ülke seçimi ve mevcut başvuruya daha sonra ülke eklenmesi imkânı sağlamaktadır.

Markanın yenileme işlemi ne zaman yapılmalıdır?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.